Vue

VueJS

خوب Vue شاید کمتر شناخته شده باشد, امادر کنار Angular و ReactJS قرار می گیرد, با این تفاوت کهسبکتراست و محصول یک شرکت بزرگ مانند گوگل نیست. این چارچوب توجه بسیاری از توسعهدهندگان را به خود جلب کرده است. ما هم از آنجایی که نیازی به باندل کردن ندارد ومی توان از آن به همراه پستهای ساده HTML استفادهکرد, بسیار علاقه مند به استفاده ازاین چارچوب هستیم. کدسازپارس از این پارچوبپشتیبانی می کند.